ارتباط با ما

ورود به انجمن کاربران (به زودی)
ارتباط بر خط (به زودی)
نظرسنجی (به زودی)

نمایندگی ها

استاد، پژوهشگر و محقق، از پرکارترین فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی در ایران معاصر به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز در این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حضور یافت.

حضرت آیت الله سید احمد حسینی اشکوری، پژوهشگر و محقق، از پرکارترین فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی در ایران معاصر به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز در این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حضور یافت.

حضرت آیت الله سید احمد حسینی اشکوری، پژوهشگر و محقق، از پرکارترین فهرست‌نگاران نسخه‌های خطی در ایران معاصر به منظور آشنایی بیشتر با فعالیت های مرکز در این مجموعه علمی، پژوهشی و تحقیقاتی حضور یافت.

 
متکفل پروژه نرم افزار فرهنگ موضوعی تفسیر المیزان در گفت وگو با واحد مرکزی خبر رادیو، این نرم افزار گرانسنگ را معرفی کرد.
 


افتخارات

جستجوی آنان که از میزان کاربردی بودن، جامعیت، کیفیت و اطمینان محصولات نور گفته اند و نوشته اند ...


در فضای مجازی

برای آشـنایی با منـابع اصلی و پژوهـش های اسـلامی؛ و آشنایی با محققان علوم اسلامی، فضای خوبی را انتخاب کرده اید ...


خدمات رایانه ای

اینجا، فصلی برای همکاری با موسسات فرهنگی، تبادل منابع دیجیتال و انتشار الکترونیکی آثار محققان و اندیشمندان گشوده شده است ...